Kysymykset ja vastaukset

Lähetä kilpailutehtävää koskevat kysymyksesi alla olevalla lomakkeella.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
AIKATAULU
Ensimmäisen vaiheen vastausten jättöaika on päättynyt, vastaukset löytyvät alta.

MUUT TIEDUSTELUT

Teknisissä kysymyksissä ja kilpailun järjestämistä koskevissa tiedusteluissa yhteys kilpailusihteeriin info@maatullinkoulu.fi

21.8.2020

Tuomariston vastaukset 15.8.2020 mennessä saapuneihin ensimmäisen kilpailuvaiheen kysymyksiin:


YLEISTÄ

Good morning, could we have the documents translated in english, please?
-This competition is held in Finnish and all documents are only in Finnish.

Mistä liitteet aukeavat?
-Liitteet ovat ladattavissa kilpailun verkkosivuilta osoitteesta https://www.maatullinkoulu.fi/kilpailuasiakirjat


YMPÄRISTÖ

Onko suunnittelualueella, suuren koulurakennuksen kaakkoispuolella oleva pieni erillinen rakennus, myös purettava rakennus?
Tämä on merkitty Helsingin karttatietoihin asuinrakennukseksi eikä kyseistä rakennusta ole merkitty kilpailumateriaaleihin osaksi koulua.

-Nykyisen Maatullin koulun kaakkoiskulmalla sijaitseva erillinen asuinrakennus kuuluu samaan kiinteistöön varsinaisen koulurakennuksen kanssa ja esitetään purettavaksi uudisrakennuksen tieltä. Samoin nykyisen rakennuksen pihalla länsipuolella on yksikerroksinen paviljonkirakennus joka tulee väistymään rakennushankkeen tieltä.

Onko rakennuksen korkeudessa rajoituksia?
Kerrosluku ja massoittelu ovat kilpailijan ratkaistavissa. Asemakaava tullaan laatimaan voittaneen ehdotuksen ratkaisujen pohjalta.

Onko kerroskorkeudessa rajoituksia?
-ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Liitteessä 01 on esitetty kaavio ("Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun kehittämisperiaatteista. Luonnos.") missä kilpailualueen pohjoisosaan on esitetty tiiviimpää rakentamista. Tulisiko tämä huomioida suunnitelmassa?
-Kilpailuehdotuksessa voi huomioida näkemyksen tulevaisuuden kaupunkirakenteen tiivistymisestä suunnittelualueen ympäristössä.

Voiko Kimnaasipolkua käyttää uudisrakennuksen huoltoliikenteen reittinä Palovartijantien tai Moisiontien kautta?
-Lähtökohtaisesti ei voi. Maatullinkujan ylittävä moottoriajoneuvoliikenne pyritään keskittämään yhteen pisteeseen Kämnerintien päähän, missä katualue tulee lähimmäksi suunnittelukohdetta. Nykyinen huoltoajoreitti Palovartijantieltä on toiminnallisesti huono. Moisiontien puolella rauhoitetaan puistoalue kaikelta ylimääräiseltä liikenteeltä heti, kun väliaikainen paviljonkipäiväkoti lopettaa toimintansa.


TILARATKAISUT

Leikkipuiston toimitilat ja henkilökunnan tilat (yht. 119,5hym2) eivät ole mukana kokonaisuuden laajuuslaskelmassa LIITE 03 Tilaohjelmataulukossa. Onko perusope-tuksen, varhaiskasvatuksen ja leikkipuiston teoreettinen tilantarve 6757hym2 ilmoitetun 6637hym2 sijaan?
-Teoreettinen tilantarve on yhteensä 6572hym2.

Tilaohjelmassa esitetään, että urheiluhallin tulisi olla kooltaan 504m2, mutta Liitteessä 04 annetaan ohjeelliset mitat hallille, jonka neliöiksi muodostuu 540m2. Kumpi on oikea luku?
-Salin koko on vähintään 504hym2 ja 18m x 28m.

Leikkipuiston tilojen koko on tilaohjelman mukaan 185hym2, mutta kun eriteltyjen tilojen neliöt laskee yhteen, on luku 119,5hym2. Mistä loput neliöt tulevat?
-Tilaohjelman kaava summavirhe on nyt korjattu.

Onko leikkipuiston sisätilat tarkoitus sijoittaa samaan rakennuskokonaisuuteen koulun ja päiväkodin kanssa?
-Leikkipuisto, päiväkoti ja koulu muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Leikkipuiston tiloissa järjestetään esimerkiksi iltapäivätoimintaa alkuopetuksen oppilaille, jotka ihanteellisesti voivat esimerkiksi käyttää alkuopetuksen korttelin naulakoita iltapäivätoiminnankin aikana.

Tuleeko leikkipuiston ulkotilat sijoittaa suunnittelualueelle omaksi aidatuksi alueekseen, erilleen koulun ja päiväkodin pihoista?
-Leikkipuisto toimii pääsääntöisesti ulkotiloissa, jotka tukeutuvat sisätiloihin. Leik-kipuiston käytössä tulee olla aidattu piha, joka on välittömässä yhteydessä leikkipuiston sisätilojen kanssa.

Onko pääsisäänkäynti tilaohjelmassa?
-Ei ole. Sisäänkäyntien vaatimukset on esitetty pääsisäänkäynnin toiminnalliset vaatimukset.

Onko niin että kaikki ulkopuoliset vieraat käyttävät koulun märkäeteiset+naulakkotilat vai onko vieraille/ulkopuolisille käyttäjille erillinen pääsisäänkäynti?
-Sisäänkäynnit voivat olla joko samat tai erit suunnitteluratkaisusta riippuen. Ul-kopuolisten käyttäjien käyttämillä alueilla ei saa olla esillä lasten nimiä tai omia tavaroita.

Mitä seuraava lause kilpailuohjelman sivulta 10 tarkoittaa tarkalleen:
'Rakennuksen tavoitetehokkuus on ≤ 1,4 (brm2/hym2).'?
-Suhdeluku ehdotuksen bruttoalan ja hyötyalan välillä ei tule ylittää 1,4.

Tuleeko korjattava leikkipuisto (nykyisen koulun eteläpuolella) olemaan sekä koululaisen, että päiväkodin lasten käytössä? Mitkä ikäryhmät tulevat käyttämään leikkipuistoa?
-Leikkipuistoa käyttävät kaikenikäiset. Leikkipuiston käytössä olevalla alueella tulee olla aidattu alue avoimen leikkipuiston pienimmille lapsille.

Pitääkö leikkipuistorakennuksesta olla sisäyhteys koulun ja päiväkodin tiloihin, vai riittääkö katettu yhteys? Pitääkö leikkipuiston sijaita kilpailualueella vai voiko sen sijoittaa olemassa olevaan leikkipuistoon?
-Leikkipuisto, päiväkoti ja koulu muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Leikkipuiston tiloissa järjestetään esimerkiksi iltapäivätoimintaa alkuopetuksen oppilaille, jotka ihanteellisesti voivat käyttää alkuopetuksen korttelin naulakoita iltapäivätoiminnankin aikana. Leikkipuiston ulkotiloista tulee olla välitön yhteys leikkipuiston käytössä oleviin sisätiloihin.

Pitääkö kilpailualueen pihatiloihin sisällyttää pelikenttiä? Jos pitää, niin minkälaisia?
-Piha-alueille tulee varata tasaisia erilaisiin pallopeleihin ja –leikkeihin soveltuvia alueita tai alue. Pelikentille ei ole tässä vaiheessa asetettu erillisiä vaatimuksia.

Tarkoitetaanko ohjelman leikkipuistolla liitteenä olevaa leikkipuisto Tapulia vai pitääkö kilpailualueelle suunnitella toinen leikkipuisto. Mikä on autopaikkatarve?
-Kilpailijan tulee hakea leikkipuiston ulkoleikkialueelle hyvä sijainti kilpailutehtävässä suunniteltaviin leikkipuiston sisätiloihin nähden. Nykyinen peruskorjattava leikkipuisto voidaan integroida osaksi kilpailuehdotusta tai leikkipuistolle voidaan suunnitella kokonaan uusi sijainti. Leikkipuisto hyödyntää koulun tai päiväkodin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä vuorottaiskäytöllä.

Tilaohjelmassa leikkipuiston tilojen sekä päiväkodin kylmien ulkotilojen kokonaismäärät eivät täsmää laskelmassa. Voisitteko selventää tilatarpeita?
Tilaohjelman summarivit on päivitetty.

Voisitteko selventää, mitä eroa on kortteleilla ja yhteisöllisillä alueilla? Tilaohjelmassa on mainittu yhteisen kokemisen 'korttelit', kun taas liitteessä "Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet" kohdassa 2 on kirjattu: "siirtymä- ja yhteisölliset alueet yhdistävät kortteleita".
-Tilaohjelmaan on päivitetty ”Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet” –asiakirjan nimet. Tilat ovat tilaohjelmassa ja toiminnallisissa tavoitteissa jaoteltu toimintojen avautumis- ja rajautumistarpeen mukaan. Yhteisöllisten alueiden eli yhteisen kokemisen tilojen toiminnat eivät vaadi samanlaista akustista ja visuaalista rajautumista muista tiloista kuin kortteleihin sijoittuvat toiminnat. Toimintojen tarpeet on kuvattu toiminnallisissa tavoitteissa ja akustiset vaatimukset on esitetty akustisen suunnittelun ohjeessa.

Miten päiväkodin ruokatarjoilu järjestetään? Tarviiko ne oman linjastonsa?
-Nuorimmille oppilaille on tarkoituksenmukaista varata ravintolasalissa rauhallisempi alue, jonka yhteydessä on korkeussäädettävä linjastot. Pienille soveltuvien ruokailualueiden lisäksi huomioida sujuvat yhteydet keittiöstä päiväkodin toiminta-alueille, joissa kaikkein pienimmät ruokailevat.


ESITYSTAPA

Suunnitelmasta riippuen voi olla, että pohjakaaviot eivät mahdu A3-sivulle mitta-kaavassa 1:400. Voiko pohjakaavioiden ja leikkauksen mittakaavan muuttaa? Ensimmäisen vaiheen luonnosmaisten esitysten informaatio olisi hyvin luettavissa myös mittakaavassa 1:500.
-Taittopohjan mittakaava sallii varsin laajan yhtämittaisen pohjakaavion mahduttamisen vaaditulle sivukoolle. Mikäli kilpailijan kaavio ei mahdu arkille, tulee laadittu kaavio jakaa kahteen osaan. Töiden vertailemisen kannalta piirustukset vaaditaan kaikilta kilpailijoilta samassa skaalassa.

Onko ilmakuvan esityksessä pakko käyttää annettua valokuvaa upotukseen, vai voiko kuvan toteuttaa muuten, jos pitäytyy samassa kuvakulmassa?
-Kilpailuehdotus tulee sovittaa annettuun viistoilmakuvaan valokuvaupotuksena (LIITE 02g). Ympäristöön liittymisen lisäksi kuvassa tulee esittää julkisivuratkai-sun yleisilme (materiaalit ja aukotus).

Onko vaaditun materiaalin lisäksi mahdollista palauttaa myös ylimääräistä materiaa-lia, esimerkiksi diagrammeja, joilla havainnollistetaan rakennuksen konseptia?
-Ei. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa ei saa esittää muuta kuin vaaditun aineistolistauksen mukaiset dokumentit. Konsepti tulee käydä ilmi vaadituista asiakirjoista ja selostuksesta.

Pitääkö viistokuvaan ja havainnekuvaan katutasolta laittaa kuvatekstit?
-Asia on kilpailijan itsensä ratkaistavissa.2.7.2020
 

Kilpailijoilta on tullut kysymyksiä sopimusehtoihin liittyen. Näihin annetaan seuraavia muutoksia/täsmennyksiä (ks. päivitetyt asiakirjat Kilpailuasiakirjat-sivulla):  

Liite A1, Kilpailuohjelma, kohta 1.10:    
Lisätty lause ”Hankintailmoituksen liitteet B, C ja D koskevat mahdollista jatkosuunnittelutoimeksiannon tilaamista.”    

Liite B, Suunnittelupalkkion määritys liitteineen, sivulla 9/42:      
Poistettu lause ”Hankesuunnitelman viitesuunnitelmista ei muodostu tekijänoikeutta”    

Liite C, Poikkeamat KSE 2013 ehtoihin:
Tilaaja täsmentää suunnitelmien käyttöoikeutta seuraavasti: "Tilaaja tarvitsee käyttöoikeudet suunnitelmiin (paperi ja tiedostomuodot) tämän rakennuksen käyttöä, ylläpitoa, peruskorjausta ja muutostöitä varten. Lisäksi tilaajalla tulee olla käyttöoikeus suunnitelmiin mahdollisessa sopimuksen katkaisutilanteessa sekä tiettyjen tilaajan ja käyttäjän yhdessä suunnittelijan kanssa kehittämiin konsepteihin liittyen."  

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto
Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu,
26.6.–21.9.2020 (1. vaihe), 1.11.2020–15.1.2021 (2. vaihe)
OSALLISTU NYT